Home

รายงานการประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559

รายงานการประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย  ประจำเดือนธันวาคม  2559

การรายงานประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

การรายงานประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

การรายงานประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

การรายงานประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

การรายงานประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

การรายงานประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนที่มีผลประเมินการอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ (ธันวาคม 2559)